ପୃଷ୍ଠା:Chata Ichhabati.pdf/୪୮

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି

(୪୬)
ଶୁଣି ଦୋସାଧୁ ବୋଲଇ ବଚନ,
ତୁ ଯେ କହୁଛୁ ମୋ ଆଗେ ୟେସନ । ୧୦୦ ।
ଲାଜ ବଳିଛିତ ନାହିଁ ତୋହର ୬୧ ,
ଜାର ବଳିକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଆଗର । ୧୦୧ ।
ରା୍ଜୟେ ପ୍ରଘଟ ୬୨ ହୋଇଲା ଅପାର,
ରାଜଜେମା ତାହା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚ୍ଚାର । ୧୦୨ ।
ଆନ ନୃପତି ନାକେ ହାତ ୬୩ ଦେବେ,
ଲାଜେ ଭୋଜଚକ୍କରବର୍ତ୍ତୀ ୬୪ ରହିବେ । ୧୦୩ ।
ୟେଡ଼େ କୁଳକୁ କଳଙ୍କ ଥୋଇଲ୍,
ନିଶ୍ଚେଂ କୁଳଟା ନାରୀତୁ ହୋଇଲ୍ ୬୫ । ୧୦୪ |
ଜେମା ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର,
ପିତା ଦେବେ ତ ମୋତେ ୟେକ ବର । ୧୦୫ ।
ମୋର ଆନ ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହି°,
ୟେଡ଼େ ସୁଜାଣ ମୁଁ ପାଇବି କାହିଂ | ୧୦୬ ।
ଆରେ ପୃଥିରେ ଯେତେକ ନୃପତି,
ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମକୁ ଧାଦେୟେ କରୁଥାନ୍ତି । ୧୦୭ ।
ନିଶ୍ଚେ ୟେହାକୁ ଯେବେ ତୁ ମାରିବୁ,
ସ୍ତିରୀହତ୍ୟା ଅନେକ ତୁ ପାଇବୁ । ୧° ୮ ।
ୟେହା ମଲେ ସର୍ବ ସ୍ତିରୀ ମରିବେ,
ଆଉ ପୃଥିରେ କେ ଘେନି ରହିବେ । ୧୦୯ ।
_________________________________________
୬୯ । ଏ ଦୁଇଟି ପାଦର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।
୬୧। ପ୍ରଘଟ=ପ୍ରଚାର । ୬୩ । ହାଥ (ପୋଥିପାଠ)
୬୪। ଚ୍କ୍କରବ୍ବରତୀ (ପୋଥୁପାଠ) । ୭୫ । ପାଦ ଦୁଇଟିର କ୍କରିୟା
ଥୋଇଲି “ହୋଇଲି’ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପୋଥିରେ ଅଛି ।